U P R A W A

ZMIANOWANIE, WYBÓR STANOWISKA
I ODMIANY

W uprawie odmian wrażliwych (Virginia) trzeba zachować odstęp 3 lat (dla odmian szczególnie wrażliwych nawet 8 lat), aby zapobiec wystąpieniu czarnej zgnilizny korzeni tytoniu (Thielaviopsis). Należy unikać stanowisk po zaoranych łąkach, gdyż wtedy plantacje mogą zaatakować drutowce. Nie jest wskazana uprawa po burakach cukrowych
i warzywach, ponieważ sprzyja to pojawieniu się nicieni Ditylenchus dipsaci.
Plantacje należy lokować w miejscach nie zacienionych, o dobrym przewietrzaniu. Niewskazane są rejony w pobliżu lasów, zbiorników wodnych i kotlin.

UPRAWA GLEBY

Tytoń najlepiej rozwija się na glebach lekkich do śrdenio ciężkich, o zawartości próchnicy
2-4%. Orze się w jesieni, przy czym wnosi się obornik (30-40 t/ha)lub gnojowicę.
Tytoń jest bardzo wrażliwy na ugniecenie gleby.

NAWOŻENIE

Obornik należy stosować na jesieni. Na wiosnę należy unikac nawozów gospodarskich, ponieważ azot i chlor opóźniają dojrzewanie i utrudniają suszenie. Nieporządane są zbyt obfite lub spóźnione dawki azotu, ponieważ opóźnia się dojrzewanie, liście w suszarniach źle żółkną
i zwiększa się ryzyko porażenia mączniakiem rzekomym.

Strona główna